کابینت آشپزخانه تمام چوب

مرغوبترین چوب های راش، بلوط، گردو و صنوبر