صنایع چوب استحکام

Close

لیست برخی از پروژه های اجرا شده

شهرداری ثامن، زائر سرای بانک ملی، مجموعه های بزرگی از شرکت گاز سرخس، مجموعه مسکونی 400 واحدی گلبهار، مجتمع 2000 مترمربعی ایران خودرو بینالود، مجتمع 3500 مترمربعی بانک تجارت بلوار مدرس و ...

آپارتمان های مسکونی از جمله: عدالت 19 با 630 مترمربع زیربنا در 3 طبقه، ابوذر غفاری 13 با  670 مترمربع زیربنا در 4 طبقه، هفت تیر 14 با 1100 مترمربع زیربنا در 5 طبقه، قائم 12 با 1000 مترمربع زیربنا در 5 طبقه، حامد شمالی با 510 مترمربع زیربنا در 3 طبقه، ساختمان مرکزی مخابرات طرقبه با 300 مترمربع زیربنا در 3 طبقه و ...

Loading...
Loading...